Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Nelly Lugtenberg, Gewoon Ademen, Adem- en Ontspanningstherapie volgens de Methode Van Dixhoorn.

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een therapeut aangesloten bij de Van Dixhoorn Vereniging of haar/zijn waarnemer, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

  1.  De cliënt is betaling van € 76,00 verschuldigd voor iedere behandeling Adem- en Ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn (vervolgens AOT te noemen). Hij/zij kan zich niet aan betaling van een door de therapeut AOT gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij/zij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer de zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
  2. De cliënt ontvangt na de behandeling een factuur van € 76,00 van de therapeut die hij/zij bij de zorgverzekeraar kan indienen voor restitutie.
  3. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de therapeut AOT het recht het gehele tarief in rekening te brengen. De cliënt zal hiervoor een factuur ontvangen. Dit bedrag € 76,00 dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.
  4. Betaling dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden aan de therapeut AOT, bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken, is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De therapeut AOT is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de therapeut AOT heeft.
  6. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 30,- inclusief omzetbelasting.
  7. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren heeft, dient hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
    rekening kenbaar te maken, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de therapeut AOT verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapie AOT van beslissende aard.

 

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en therapeut AOT, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.